Komponenty pro kompenzaci - Indukčnost L (mH) - 253

Kompenzace jalové energie

Pro provoz některých elektrických zařízení, ať na straně elektrických sítí nebo na straně spotřebičů elektrické energie, je nutné vytvořit elektromagnetické nebo elektrické pole. To se vytváří buď indukčností (motory, transformátory apod.) nebo kapacitou (kondenzátory, elektrody). Na indukčnosti dochází vlivem průchodu proudu k jeho fázovému posunu za napětím, na kapacitě se fázově opožďuje napětí za proudem. Chování jednotlivých prvků je možné popsat jejich impedancí, která v sobě zahrnuje nejen složku činnou, ale i složku jalovou. Jalovou je nazývána z důvodu, že energii do této impedance vloženou nelze zužitkovat, ale přesto se přenáší mezi zdrojem a spotřebičem. Při tomto přenosu vznikají na prvcích přenosových a distribučních sítí ztráty, které jsou ve formě tepla vyzařovány do okolí. Proto je velmi účelné vkládat do elektrických sítí další zařízení, kterými se jejich charakter (tedy i impedance) změní a ztráty se tím eliminují (kompenzují).

Co je jalový výkon

Jalový výkon lze představit jako energii vznikající vlivem fázového posunu ve vinutích, nebo kondenzátorech. Jalovou je nazývána proto, že ji nelze nijak zužitkovat, ale přesto se přenáší mezi zdrojem a spotřebičem, a jsou jí zatěžovány všechny prvky přenosové soustavy.

Vhodná kompenzace

  • Kompenzace individuální - ke každé induktivní zátěži se připojí odpovídající kondenzátor. 
  • Kompenzace skupinová a centrální - vhodný kompenzační rozvaděč, kde se po určitých stupních automaticky připínají kondenzátory.
  • Dekompenzace - za použití dekompenzačních tlumivek se eliminuje kapacita v síti. 
  • Chráněná kompenzace - filtračně kompenzační zařízení (harmonické zkreslení sítě).