Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Zásady pro odstraňování vyřazených kompezačních kondenzátorů

Povinností původce odpadů dle §16 odst.1c zákona č.185/2001Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů je, že odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst.3.
To znamená pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadů a má udělen platný souhlas příslušným krajským úřadem na toto provozování.

Hlavní zásadou je dodržet obecnou povinnost dle §12 odst.4 zákona č.185/2001Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, že každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Doporučené zařazení vyřazených kondenzátorů a jejich komponentů dle vyhlášky č.381/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů:

Katalogové číslo Kategorie odpadu Název druhu odpadu
13 03 01 Nebezpečný Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB - Delor
13 03 07 Nebezpečný Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
kondenzátorový nebo rostlinný olej
13 03 08 Nebezpečný Syntetické izolační a teplonosné oleje
JARYLEC C 101 D – MDBT, SURE SOL 250 – IPD
16 02 09 Nebezpečný Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 13 Nebezpečný Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky
kondenzátory s kapalným dielektrikem
16 02 14 Ostatní Vyřazená zařízení
kondenzátory v suchém provedení
16 02 15 Nebezpečný Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
komponenty kondenzátorů znečištěné kapalným dielektrikem

zdroj informaci, CeHO, VÚV TGM, v.v.i http://www.ceho.cz