Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Metodické doporučení nakládání s PCB

odboru odpadů MŽP k přípravě plánů postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plánů dekontaminace zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010
K povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v § 27 odst. (8)

Určeno:

  • Orgánům státní správy v odpadovém hospodářství
  • České inspekci životního prostředí
  • Vlastníkům PCB, vlastníkům odpadů PCB (oprávněným osobám) a vlastníkům, popřípadě provozovatelům zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci

A. Plány odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB, které podléhají evidenci (§ 26 písm. c) zákona)

Vlastníci PCB a odpadů PCB a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci mohou vypracovat a předložit své plány odstranění na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 1.a tohoto doporučení. Podrobný návod na vyplnění je uveden v příloze č. 1.b. tohoto doporučení.

B. Plány dekontaminace zařízení s obsahem PCB, které podléhají evidenci

Vlastníci, popřípadě provozovatelé předmětných zařízení mohou vypracovat a předložit své plány dekontaminace na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 2.a. tohoto doporučení. Podrobný návod na vyplnění je uveden v příloze č. 2.b. tohoto doporučení.

C. Další technické pokyny

  1. Rozhodčí metody pro určení koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB) jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB1.
  2. Dekontaminace se technicky provádí podle Metodického pokynu MŽP2.
  3. Za dekontaminovaná jsou považována zařízení, ve kterých byla koncentrace PCB trvale

snížena na celkovou koncentraci nižší než 50 mg/kg. Za průkaz úspěšně provedené
dekontaminace se považuje výsledek kontrolního stanovení koncentrace PCB v provozní
kapalině (náplni zařízení), provedeného po třech měsících provozu zařízení po dekontaminaci.

D. Organizační pokyny

  1. Formuláře ve formátu MS Excel a návody na jejich vyplnění ve formátu MS Word jsou umístěny ke stažení na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/cz/chemicke_latky_nebezpecne_odpady) a Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce – Centra pro hospodaření s odpady (dále jen „VÚV T.G.M., v.v.i – CeHO“) (http://ceho.vuv.cz pod odkazem PCB/PCT).
  2. Formuláře vyplněné v souladu s návodem se zpracovávají a zasílají pouze v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu a kopií na .
  3. Další informace poskytuje odbor odpadů Ministerstva životního prostředí ( , tel: 267 122 616) nebo VÚV T.G.M.,v.v.i - CeHO ( , , tel.: 220 197 381).

E. Přílohy

Příloha č. 1.a. – PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm.
a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)zákona) podle § 27 odst. (8) zákona
Příloha č. 1.b. – Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ
PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)
zákona) podle § 27 odst. (8) zákona
Příloha č. 2.a. – PLÁN DEKONTAMINACE zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)
zákona) podle § 27 odst. (8) zákona
Příloha č. 2.b. – Způsob vyplňování formuláře PLÁN DEKONTAMINACE zařízení
s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) podle § 27 odst. (8) zákona