Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Likvidace vyřazených kondenzátorů s PCB

Kam s vyřazenými kondenzátory a transformátory s PCB?

V současné době stojí pracovníci odpadového hospodářství i energetici mnoha podniků před otázkou: Na koho se obrátit s objednávkou na zneškodnění kondenzátorů a transformátorů kontaminovaných PCB? Tato otázka vyvstává proto, že je třeba zabránit finančnímu postihu, který může je osobně postihnout při nedodržení vyhlášky 125/97 Sb., o odpadech.

Nyní platný zákon 125/97 Sb., o odpadech, stanoví svým nařízením v § 43 odst. 4, kdo může s odpady kontaminovanými PCB manipulovat. Nařízení je v tomto znění: „…právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která chce nakládat s nebezpečnými odpady podléhajícími zpřísněnému režimu dle § 3 odst. 3 zákona 125/97 Sb., je povinna nejpozději od 01. 01. 1999 mít autorizaci pro nakládání s nebezpečnými odpady.“

Autorizaci pro nakládání se čtrnácti vyjmenovanými nebezpečnými odpady může organizaci udělit pouze územní odbor ministerstva životního prostředí (MŽP). Toto nařízení ulehčuje původcům odpadu rozhodování, komu předat odpad kontaminovaný PCB ke zneškodnění.

V minulých letech končilo velké množství tohoto odpadu u firem, které s ním nenakládaly ve smyslu platné legislativy. Mnoho firem a společností v současné době takzvané zneškodnění dělá nelegálně, tzn. bez patřičných legislativních povolení.

S odebraným odpadem tyto firmy také tak nakládají, např.: vypouštějí transformátorové oleje a odčerpávají PCB z kondenzátorů a po rozebrání je – stále vysoce kontaminované PCB – předefinovávají na odpad katalogového čísla 15 01 04 – kovový obal, jehož kovová část je prodávána do šrotu a spalitelná část je pálena při nedostatečných teplotách ve spalovnách odpadu. Přitom vznikají dioxiny a furany, které zamořují okolí. Tato spalitelná část bývá též ukládána na skládky odpadu typu IV. Tím se do potravinového řetězce dostává stále více PCB.

Od 1. ledna 1999 veškeré firmy, které zajišťu jí likvidaci odpadu kontaminovaného PCB, a také firmy, v nichž tento odpad vzniká a které jej chtějí dočas ně skladovat na svém území, musejí vlastnit platnou autorizaci pro nakládání s tímto odpadem. Rozhodne-li se firma, coby původce tohoto druhu nebezpečného odpadu podléhajícího zpřísněnému režimu, tento odpad před následným zneškodněním dočasně, např. do doby shromáždění jeho většího množství, skladovat, musí zažádat o autorizaci k nakládání s tímto druhem odpadů a splnit tyto podmínky udělení autorizace:

  • zabezpečení odpadu proti únikům PCB – min. dvouplášťové kontejnery s atestem CIMTO,
  • sídlo společnosti na území ČR,
  • ustanovení odborného zástupce ve společ nosti.

Odborným zástupcem může být ustavena pouze fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území ČR a která prokáže odbornou způsobilost. Odborná způsobilost se prokazuje předložením dokladu o vysokoškolském vzdělání chemického směru a dokladu o nejméně třech letech praxe při práci s jedy nebo s nebezpečnými odpady, popř. dokladem o středním vzdělání chemického směru ukončeném maturitou a dokladem o nejméně pěti letech praxe při práci s jedy nebo nebezpečnými odpady. Fyzická osoba musí dále prokázat svou bezúhonnost předložením výpisu z evidence rejstříku trestů, kterým prokáže, že nespáchala úmyslný trestný čin (zákon 125/97 Sb., o odpadech, § 35 odst. 4).

Vlastní-li společnost v současné době kontaminované kondenzátory (popř. transformátor), které ještě stále jsou pod napětím, a po jejich vyřazení, popř. výměně, ihned bude následovat jejich zneškodnění firmou mající au torizaci, může tato firma s autorizací vlastníka tzv. zastřešit svou platnou autorizací. Jestliže při vzniku odpadu (odpojením kondenzátorů, popř. transformátorů od napětí a jejich demontáží) bude tento okamžitě odvezen od původce firmou s autorizací (bez meziskladování u původce), nemusí mít původce zažádáno o autorizaci k nakládání s tímto druhem nebezpečného odpadu, neboť ve skutečnosti v době jeho vzniku s ním nenakládá, ale ihned jej předává autorizované firmě.

Nakonec několik rad

Bude-li firma chtít zneškodnit odpad kontaminovaný PCB, je třeba nechat si:

  • předložit povolení k provozování živnosti v oblasti nakládání s odpady a také koncesní listinu pro nakládání s nebezpečnými odpady, poněvadž podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady je živnost podléhající koncesi.
  • předložit platnou autorizaci pro nakládání s tímto druhem nebezpečného odpadu s „kulatým“ razítkem Ministerstva životního prostředí ČR včetně dokladů podmiňujících platnost této autorizace, které jsou uvedeny na listině o autorizaci.

zdroj informaci, CeHO, VÚV TGM, v.v.i http://www.ceho.cz