Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH KONDENZÁTORŮ s Delorem

s obsahem deloru nebo olejů

Zásady pro odstraňování vyřazených kondenzátorů z pohledu odpadového hospodářství jsou uvedeny v následujícím článku.
Provádíme zneškodnění kondenzátorů v České republice a Slovenské republice s obsahem:

 • A.1. suché
 • B.2. oleje (minerální a rostlinný olej, SURESOL 250, JARYLEC C 101 D)
 • C.3. polychlorované bifenyly – PCB - Delor

Zajišťujeme odborné posouzení stavu Vašich kondenzátorů a kompenzačních rozváděčů. Na základě odborného posouzení nebo přesné specifikace kondenzátoru (zařízení) zákazníkem, kde se jedná hlavně o přesné určení obsahu kondenzátoru (impregnantu) dle typového štítku, Vám zajistíme likvidaci kondenzátorů:

 • Zneškodnění suchých kondenzátorů bez obsahu PCB - Deloru, katalogové číslo 16 02 14 O.
 • Zneškodnění kondenzátorů bez obsahu PCB- Deloru, katalogové číslo 16 02 13 N, s obsahem:
  • rostlinného oleje (řepkový olej)
  • minerálního oleje (kondenzátorový olej PND 2641692)
  • izopropyldifenyl (IPD) pod obchodním názvem SURESOL - 250
  • směs benzyltoluenu a dibenzyltoluenu (M-DBT) pod obchodním názvem JARYLEC C 101 D
 • Zneškodnění kondenzátorů s obsahem PCB - Deloru, katalogová čísla 16 02 09 N. Společnost KBH ENERGY a.s. vlastní:
 • koncesní listinu k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
 • příslušná rozhodnutí KÚ o udělení autorizace k nakládání s nebezpečnými odpady, nabízí odstranění vyřazených kondenzátorů s obsahem polychlorovaných bifenylů - PCB (pod obchodním názvem DELOR 103) sloužícím jako náplň kondenzátorů (používaná v letech 1972 - 1984). Uvedený odpad obsahuje polychlorované bifenyly, které jsou karcinogenními látkami. Podle klasifikace odpadů je podle ustanovení vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb. odborné odstranění garantováno koncesní listinou a živnostenským listem, rozhodnutím KÚ o udělení autorizace. U tuzemských kondenzátorů, je možné identifikovat kondenzátory s náplní PCB- Deloru podle písmene na druhé pozici v typovém označení. Tyto mají na druhé pozici písmeno: - C ( třífázový ), např. CCAQ 1-0,38/10 - T ( jednofázový ), např. CTAK 4-0,38/20 - H ( přepínatelný ), např. FHJJ 1-70

Služba zahrnuje:

 • uložení odpadu do sudů nebo speciálních kontejnerů u původce
 • dopravu na území ČR, která splňuje příslušná povolení k přepravě nebezpečných odpadů
 • převzetí odpadu firmou oprávněnou k nakládání s jmenovanými odpady včetně potvrzení o převzetí dle zákona 185/2001 Sb. včetně prováděcích předpisů

Cena se odvíjí od množství - objemu likvidovaných kondenzátorů.
Provedení chemické analýzy, pokud není obsah kondenzátoru známý, není v ceně.
Po odebrání odpadu Vám bude potvrzen evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů.

Dovolujeme si upozornit, že pro majitele, tj. původce odpadů obsahujících PCB - Delor, vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb. tyto povinnosti:

Původce je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle výše uvedeného zákona oprávněna.
Do doby předání odpadů oprávněné osobě musí být odpady s PCB zabezpečeny před odcizením nebo jiným nežádoucím únikem do okolí. Způsob skladování a provozu zařízení obsahujících PCB - Delor musí těmto požadavkům odpovídat.

Při skladování v zabezpečených skladech je nutno tyto odpady shromažďovat odděleně, kontejnery a zařízení obsahujících PCB - Delor musí být označeny patřičným způsobem.

Původce musí ohlásit příslušnému místně správnímu úřadu, že má ve vlastnictví odpady PCB - Delor, přičemž veškerá zařízení znečištěná PCB podléhají evidenční povinnosti, a je povinen v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010 zajistit jejich odstranění v souladu s tímto zákonem.

Vyhláška č. 384/2001 Sb. MŽP o nakládání s PCB - Delor ukládá vlastníkům zařízení s PCB - Deloru jejich evidenci v návaznosti na prokázání existence či neexistence PCB v těchto zařízeních. Existenci přítomnosti PCB - Deloru v kondenzátorech či vyloučení této skutečnosti možno doložit vyjádřením výrobce kondenzátorů KBH ENERGY a.s.

Náplně transformátorů je nutno zpravidla řešit výsledkem laboratorního protokolu dle vyjmenovaných analytických metod o stanovení obsahu PCB citované ve vyhlášce (u nás nejpoužívanější ČSN EN 61619) s tím, že vlastník je povinen zajistit odběr vzorku trafooleje včetně provedení analýzy u certifikované laboratoře k tomuto účelu způsobilé.

zdroj informaci, CeHO, VÚV TGM, v.v.i http://www.ceho.cz