Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Co polychlorované bifenyly vlastně jsou

Polychlorované bifenyly se začaly vyrábět ve 30. letech v USA. Pro své výborné fyzikálně-chemické vlastnosti našly velmi brzy široké uplatnění v průmyslu. Dlouho byly považovány za zcela neškodné.
Teprve na konci 60. let bylo zjištěno, že při vyšších dávkách mohou působit toxicky, a proto byly označeny jako potencionální karcinogeny. V bývalé ČSSR se polychlorované bifenyly vyráběly v jediném monopolním podniku CHEMKO Strážské od roku 1959 do 15. ledna 1984. Celkově bylo v ČSSR za 25 let vyrobeno 21 481,8 t PCB.

Fyzikálně-chemické vlastnosti PCB CB jsou bezbarvé (průzračné) nebo žlutě zbarvené netěkavé kapaliny. Jejich vlastnosti jsou ovlivněny stupněm chlorace a obsahem chloru. Pohybují se v tomto rozmezí:

molekulová hmotnost: 292 až 361
měrná hustota: 1,3 až 1,6 g/cm3
bod varu: 310 až 390 °C
rozpustnost ve vodě: 10–5 g/l

Z uvedených parametrů je patrné, že jsou téměř nerozpustné ve vodě, naproti tomu jsou dobře rozpustné v organických rozpouštědlech a tucích. Pro tuto svoji vlastnost jsou velmi nebezpečné, neboť jako tzv. lipofilní látky se kumulují v tukových tkáních živých organismů.

Díky dalším výborným vlastnostem PCB dosáhly velmi širokého uplatnění v průmyslu. Jsou to tyto vlastnosti:

 • dýchací cestou (prach, páry, mlha, aerosol),
 • průnikem pokožkou (při polití nebo potřísnění),
 • orální cestou (při požití ústy).

Účinky polychlorovaných bifenylů na zdraví

Používání bifenylů, včetně polychlorovaných, ve všech průmyslově rozvinutých zemích s sebou nese množství hygienických, zdravotních problémů, zvláště se týkajících poškození zdraví při práci s nimi, a jiných závažných problémů.

PCB mohou při průmyslové pracovní expozici vstoupit do organismu tímto způsobem:

 • dýchací cestou (prach, páry, mlha, aerosol),
 • průnikem pokožkou (při polití nebo potřísnění),
 • orální cestou (při požití ústy).

Vstřebávají se i neporušenou pokožkou a dostávají se lymfatickým (mízním) a krevním oběhem do lymfatických uzlin a sleziny. Po vniknutí do organismu mohou způsobit poškození jater a ovlivnit všechny biochemické děje související s činností jaterních mikrozomálních enzymů. Zvýšené koncentrace PCB v organismu mohou způsobit genetické změny. Kromě toho jsou to podezřelé chemické karcinogeny, které mohou být příčinou maligních melanomů (zhoubné nádory obsahující melanin), karcinomů rekta, jater, zažívacího ústrojí, lymfatické a krvetvorné tkáně apod. Ve styku s pokožkou vyvolávají vyrážky (chlorová trudovitost, chlorová akné). Polychlorované bifenyly jsou látky velmi rezistentní, s pomalou metabolizací (několik hodin i měsíců, podle množství chloru v molekule PCB), které se – vázané na tukové tkáně – deponují v organismu. Mimo pracovní expozici vzniká – vzhledem k jejich značné inertnosti a pomalému rozkladu v přírodě – i velké nebezpečí expozice a postižení početných skupin obyvatelstva reziduy PCB, které přecházejí z kontaminovaného životního prostředí potravinovým řetězcem do lidského organismu.

Místo výskytu a obchodní názvy PCB v praxi

Přestože PCB mají negativní vliv na zdraví a životní prostředí, stále se pro své velmi dobré fyzikálně-chemické vlastnosti používají. Převážně se používaly a dodnes se stále ještě vyskytují v:

 • elektrotechnickém průmyslu, kde se pro svou vysokou dielektrickou konstantu používaly jako náplň kondenzátorů a transformátorů, (obr. 1.)
 • hydraulických systémech, kde se pro svou stlačitelnost používaly jako hydraulické kapaliny,
 • teplosměnných systémech jako média,
 • plastech jako změkčovadla.
 • nátěrových hmotách, barvách a lacích, v nichž tvořily zvláčňující přísadu,
 • některých pesticidech.

VÝROBKY OBSAHUJÍCÍ POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY (PCB) SE V ČESKOSLOVENSKU VYRÁBĚLY POD TĚMITO OBCHODNÍMI NÁZVY:

Označení výrobku Použití
 Delor 103  elektroizolační kapalina
 Delor 105  elektroizolační kapalina
 Delor 105 T  elektroizolační kapalina
 Delor 106  elektroizolační kapalina
 Delor 106/80X  elektroizolační kapalina
 Delotherm DH  teplonosné médium
 Hydrochlor 103  hydraulická kapalina
 Hydelor 103  hydraulická kapalina
 Hydelor 104  hydraulická kapalina
 Hydelor 1104  hydraulická kapalina

ZE ZAHRANIČÍ SE DOVÁŽELY VÝROBKY OBSAHUJÍCÍ PCB POD TĚMITO OBCHODNÍMI NÁZVY:

Označení výrobku Použití
Aroclor USA, Velká Británie a Japonsko
Chlorextol USA
Dykanol    USA
Inerteen USA
Noflamol USA
Pyranol USA
Terminol USA
Clophen SRN
Pyralen Francie
Phenocloc Francie
Fenclor Itálie
Santotherm Japonsko
Sovtol SSSR
Sovol SSSR

zdroj informaci, CeHO, VÚV TGM, v.v.i http://www.ceho.cz