Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

Likvidace kondenzátorů-DELOR

Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB

Příloha č. 1.b. – metodického doporučení odboru odpadů MŽP k přípravě plánů postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plánů dekontaminace zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010

Typy kondenzátorů

Metodický pokyn pro PCB

Metodický pokyn pro shromažďování a skladování zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenylů)

Metodické doporučení nakládání s PCB

K povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v § 27 odst. (8)

Likvidace vyřazených kondenzátorů s Delorem

Zásady pro odstraňování vyřazených kondenzátorů z pohledu odpadového hospodářství.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH KONDENZÁTORŮ

Likvidace vyřazených kondenzátorů s PCB

Na koho se obrátit s objednávkou na zneškodnění kondenzátorů a transformátorů kontaminovaných PCB?

Proč likvidovat PCB - Delor

V současné době končí životnost mnoha kondenzátorů, v jejichž dielektriku je PCB. V tom lze pro energetiky, ale především pro majitele společností, v nichž tento vysoce kontaminovaný odpad vlivem odpojení kondenzátorů od napětí vzniká, spatřovat velké nebezpečí.

Označení PCB - DELOR kondenzátorů

Označování kondenzátorů s náplní kontaminovanou PCB Kondenzátory s náplní PCB se na území bývalé ČSSR vyráběly pouze v podniku Závody elektrotepelných zařízení Praha n. p., závod Žamberk, a to v období od roku 1972 do roku 1985 včetně.

Zásady při odstraňování kondenzátorů

Povinností původce odpadů dle §16 odst.1c zákona č.185/2001Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů je, že odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst.3.

Technické způsoby likvidace

Polychlorované bifenyly jsou látky velmi rezistentní, ale za určitých podmínek jsou rozložitelné. Likvidační postupy jsou technicky náročné a také velmi drahé, ale poskytují možnost konečného řešení.

Hodnocení pro chemické látky

Použití PCBs je možné rozdělit na použití v otevřených a uzavřených systémech. Za otevřené považujeme ty, ze kterých úniky PCBs nelze zachytit a jejichž používání ve svém konečném důsledku vede ke kontaminaci prostředí. Ve většině zemí byla v letech 1970-73 přijata opatření na omezení případně zrušení těchto způsobů aplikace PCBs.

Co je PCB a Delor

Polychlorované bifenyly se začaly vyrábět ve 30. letech v USA. Pro své výborné fyzikálně-chemické vlastnosti našly velmi brzy široké uplatnění v průmyslu. Dlouho byly považovány za zcela neškodné.