Kompenzace jalového výkonu
Měření kvality elektrické energie

+420 777 730 002

JAREG FVE – systém dispečerského řízení FVE

Místní i dálkové řízení činného a jalového výkonu P/Q fotovoltaických elektráren.

 • Energetický zákon stanovuje provozovatelům výroben elektřiny povinnost dovybavit elektrárny zařízením umožňujícím dálkové dispečerské řízení – zákon č. 211/2011 Sb.
 • Elektrárna s instalovaným výkonem 2 MW a více uvedená do provozu před nabytím účinnosti zákona musí být dovybavena do 30. června 2012.
 • Elektrárna s instalovaným výkonem od 100 kW do 2 MW uvedená do provozu před nabytím účinnosti zákona musí být dovybavena do 30. června 2013.
 • Chraňte svou investici do FVE a neriskujte odpojení od distribuční sítě. Elektrárna nevybavená dálkovou regulací P/Q a výměnou dat po termínu – dle pravidel PPDS – není provozuschopná.
 • Neodkládejte instalaci dispečerského řízení na poslední chvíli. Termín pro realizaci je krátký a výrobní možnosti omezené.'
 • Krátký termín k realizaci zákonných požadavků a počet instalovaných FVE bude příčinou situace, že někteří provozovatelé nestihnou dovybavit svoje FVE dispečerským řízením.
 • Pokud budou distribuční společnosti postupovat podle zákona, přijdou opozdilci o týdny i měsíce plného slunečního svitu, a tedy o hodně peněz.
 • Povinnost realizovat dálkové dispečerské řízení se netýká pouze FVE, ale vztahuje se na všechny výrobny elektřiny – větrné, vodní a podobně.

Návod ke stažení

Nabízíme Vám komplexní řešení na klíč:

 • Dispečerské řízení.
 • Dálkové ovládání a měření dle požadavku distributora.
 • Regulace a řízení činného i jalového výkonu.
 • Projekt a návrh ekonomicky výhodného řešení.
 • Technický audit.
 • Údržba a servis.

Systém JAREG FVE je vyvinut pro požadavky dálkového dispečerského řízení, regulaci činného a jalového výkonu. Je ověřen v praxi a společnost KBH ENERGY a.s. je v této oblasti profesionálním dodavatelem a lídrem na trhu. Mezi naše zákazníky patří například i ČEZ a E.ON.

Systém JAREG FVE řeší problémy s jalovým výkonem pomocí sofistikovaných a prověřených řídicích algoritmů. Přijímá povely od provozovatele DS a zároveň udržuje účiník požadovaný provozovatelem FVE. Dochází k optimálnímu připínání a odpínání kapacitních a induktivních složek. Regulace je dostatečně jemná a zásadně převyšuje požadavky provozovatele DS.

Provoz řídicího systému JAREG FVE je zcela automatický a bezobslužný. Záruka na bezvadnou funkčnost systému je dle smluvních podmínek až 10 let. Po vzájemné dohodě a nastavení servisních podmínek prodlužujeme záruku na 20 let.

Zároveň se zavazujeme k bezplatné ekologické likvidaci celého systému v případě dosažení konce životnosti nebo při zrušení FVE. Pokud se cos φ pohybuje v mezích 0,95–1,00, neplatí provozovatel FVE žádnou cenovou přirážku.

Pokud je vypočtený účiník podle naměřených hodnot menší než 0,95, platí provozovatel FVE provozovateli distribuční soustavy cenovou přirážku. Za nevyžádanou dodávku jalové energie do sítě provozovatele distribuční soustavy účtuje provozovatel distribuční soustavy provozovateli FVE přirážku ve výši 440 Kč/MVArh.

Dispečerské řízení představuje:

 • regulaci činného výkonu,
 • možnost dálkového odepnutí FVE od DS,
 • signalizaci stavu spínacích prvků FVE,
 • signalizaci působení ochran FVE,
 • přenos hodnot napětí, proudu, činného a jalového výkonu z FVE na dispečink PDS.

FVE musí být schopna rychle a přesně reagovat na povely z dispečinku provozovatele DS k omezení činného výkonu na 60, 30 nebo 0 % jmenovité hodnoty, včetně povelu ke zrušení omezení.

Regulace činného výkonu pak probíhá stupňovitě, v režimu 0, 30, 60 a 100 % instalovaného výkonu. Regulace mezi jednotlivými stupni musí probíhat bez přechodu na mezistupeň 100 % nebo 0 %.

Regulace činného výkonu pak probíhá stupňovitě, v režimu 0, 30, 60 a 100 % instalovaného výkonu. Regulace mezi jednotlivými stupni musí probíhat bez přechodu na mezistupeň 100 % nebo 0 %.

Požadavky provozovatele distribuční soustavy:

 • Udržování účiníku v místě fakturačního měření na základě povelů z dispečinku provozovatele DS – binární signály, HDO, RTU
 • Dosažení neutrálního pásma induktivního účiníku cos φ 0,95 ind až cos φ 1,00 ve spotřebním tarifu
 • Během dodávky dodržovat smluvený účiník cos φ s provozovatelem DS. Induktivnější účiník, než je smluvený, je považován a penalizován jako nedodržení účiníku. Kapacitnější účiník, než je smluvené pásmo, je považován za nevyžádanou dodávku jalového výkonu do DS.
 • Zamezit dodávce jalové práce zpět do distribuční soustavy ve spotřebním tarifu

Provozovatel FVE se s problematikou jalového výkonu setkává v těchto případech:

 • Požadavek provozovatele DS na realizaci dálkového řízení jalového výkonu – při nesplnění hrozí odpojení výrobny od sítě
 • Pravidelné penalizace za nedodržení stanovených mezí jalového výkonu – jako položka vstupující do nákladů a snižující zisk elektrárny. Při výrazných problémech je i zde riziko odpojení výrobny.